Навчальна дисципліна «Статистика» належить до принципово важливих компонент сучасних освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за різними економічними спеціальностями, оскільки вона формує методологічний та методичний базис для збору статистичної інформації, її обробки, систематизації, аналізу та застосування для визначення кількісних і якісних характеристик досліджуваних соціально-економічних явищ і процесів. Оволодіння основами статистики та її прикладним інструментарієм з одного боку дозволяє розширити та вдосконалити знання із методології наукових досліджень, а з іншого – забезпечує їх широке використання на практиці, що є ознакою висококваліфікованого спеціаліста, здатного приймати ефективні управлінські рішення у своїй професійній діяльності.