Мета навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям систему знань і навичок з сільськогосподарського дорадництва, підкреслити роль спеціалістів аграрного профілю як консультантів.   

Завдання – вивчення теорії і практики організації аграрного бізнесу, набуття навичок аналізу процесів, що відбуваються у роботі аграрних підприємств; формування знань і вмінь використовувати набуті знання стосовно вирішення задач бізнес аналізу на сучасному агропідприємстві.

Пререквізити. Дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння досліджуваної дисципліни:  Рослинництво, Ґрунтознавство, Садівництво та плодівництво, Овочівництво, Землеробство, Агрохімія, Система добрив, Захист рослин.

Результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни сприятиме формуванню елементів інтегральної, загальних та фахових компетентностей.

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері агрономії при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

ЗК3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК5. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

Спеціальні (фахові) компетентності:

CKl. Здатність керувати колективом, забезпечувати розвиток персоналу, толерантно сприймати соціальні, етнічні та культурні відмінності.

CK2. Здатність аналізувати та оцінювати сучасні проблеми, перспективи розвитку та науково-технічну політику в сфері агрономії.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент  повинен

знати:

–         суть Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” та інших нормативних документів,

–         структуру світових систем служби сільськогосподарського дорадництва;

–         роль системи сільськогосподарського дорадництва в Україні та характер- ристику діючих моделей;

–         методологію організації навчальних заходів: консультацій, семінарів, демонстрацій тощо;

–         особливості роботи з інформаційно-комунікаційними системами;

–         методологію роботи з окремими людьми, групами, громадянами і громадськими організаціями;

–         філософські та етичні аспекти дорадчої діяльності;

–         особливості економічного аналізу і консультування з профілю роботи фахівця;

–         інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні аграрним підприємством;

вміти:

–         спілкуватися з людьми різних соціальних верств;

–         визначати потребу фермерів та сільськогосподарських товаровиробників у наданні консультаційних послуг;

–         кваліфіковано застосовувати масові, групові та індивідуальні методи роботи з сільськими товаровиробниками;

–         вибирати найбільш дійові методи розповсюдження інформації;

–         використовувати сучасні інформаційні технології в роботі дорадчої служби;

–         надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації;

–         обґрунтовувати висновки для консультування менеджменту суб’єкта господарювання АПК.