Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський).
Спеціальність: 017 "Фізична культура і спорт".
Освітні програми: "Фізична культура і спорт", "Фітнес та рекреація"
Курс – 3, семестр – 5.
Кількість годин – 120, кількість кредитів ECTS – 4.
Форма підсумкового контролю – екзамен.