Навчальна дисципліна «Вибрані розділи органічної хімії» належить до переліку вибіркових  компонентів ОП з циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» спеціальності 102 Хімія.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що становить 4 кредити. З них 11 годин лекції, 22 години – лабораторні заняття і 87 годин – самостійна робота.

Дисципліна «Вибрані розділи органічної хімії» вивчає будову та механізм функціонування найважливіших класів біологічно активних сполук у відповідності до законів органічної хімії.