Навчальна дисципліна «Стратегія і тактика органічного синтезу» належить до переліку обов’язкових компонентів ОП з циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «магістр» спеціальності 102 Хімія.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, що становить 5 кредитів. З них 15 годин лекції, 30 годин – лабораторні заняття і 105 годин – самостійна робота.

Систематичне вивчення базових понять, що стосуються сучасних підходів до планування органічного синтезу і формування на цій основі творчого хімічного мислення необхідне для успішного виконання дипломної роботи. Без знання теоретичних основ сучасного органічного синтезу неможливо глибоко зрозуміти та якісно оволодіти знаннями і навичками синтезу нових похідних гетероциклічних сполук.