Господарське право як одна з найважливіших галузей права, суттєво впливає на процеси правового забезпечення діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Дисципліна «Господарське право» забезпечує особистий і професійний розвиток студента та спрямована на формування комплексу знань стосовно реалізації прав суб’єктами підприємницької діяльності, при здійснені ними господарської діяльності. Знання основних положень господарського права є необхідною складовою прийняття правильних рішень як у сфері управління та контролю за економікою, так і при виконанні конкретних завдань на місцях.

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів із теоретичними основами даної галузі права, її понятійним апаратом, навчання аналізу та правильному застосуванню господарського законодавства; формування у студентів теоретично і емпірично обґрунтованих знань господарського законодавства України, правових основ здійснення господарської діяльності, правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання, господарських зобов’язань та договорів, відповідальності суб’єктів правовідносин, правове регулювання різних видів господарської діяльності, а також формування знань про об’єктивні закономірності розвитку господарських відносин в Україні.

Завдання вивчення дисципліни «Господарське право»:

– формування та закріплення навичок визначення правового статусу суб’єктів господарювання;

– з’ясування теоретичних і практичних питань правового регулювання окремих галузей господарської діяльності;

– вивчення основних положень господарського права, що надасть їм змогу опанувати інші фундаментальні дисципліни, сформувати економічне та правове мислення, потрібні для ефективної практичної діяльності в умовах сучасної ринкової економіки України;

– ознайомлення із захисними механізмами протидії незаконним поглинанням господарських структур;

– використання набутих теоретичних знань у практиці соціальної взаємодії, взаємодії суб’єктів господарських правовідносин, соціальних груп, об’єктивних і суб’єктивних факторів щодо управління бізнесовими структурами, аналізу виникаючих господарських конфліктів в умовах соціально-економічної нестабільності.