Загальний опис навчальної дисципліни

Предмет: ГІС-технології в геодезії та землеустрої

Шифр та назва напряму: 193 «Геодезія та землеустрій»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Вид дисципліни: нормативна

Рік підготовки: 4

Загальна кількість годин та кредитів EСTS: 120 год./4 кредитів EСTS із них у цьому семестрі:

Семестр: 7

Лекцій: 15 год.

Лабораторних занять: 30 год.

Самостійна робота: 75 год.

Тижневих годин: 4

Види контролю: іспит