Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з основними етапами розвитку вітчизняної та зарубіжної дитячої психології, що дозволяє відстежити еволюцію психологічних поглядів видатних науковців і провідних психологічних шкіл світу, виявити закономірний і системний характер поступального розвитку дитячої психології в межах інших наук

 Результати навчання

знати: 

– предмет, завдання, теоретичні й методологічні засади історії дитячої психології, ключові положення основних психологічних теорій;

– закономірності розвитку психологічних знань, передумови виникнення психологічних ідей, причин, закономірностей і механізмів одержання нового знання про психічну реальність;

– досягнення провідних учених, ідеї засновників основних психологічних напрямків і шкіл;

– основні віхи розвитку дитячої психології в Україні та світі, сучасний стан психологічних досліджень та їх місце у світовій психології.

вміти: 

– здійснювати історичну реконструкцію генезису наукових ідей та теорій;

– виявляти зв’язки у розробці психологічних проблем, здійснювати співставлення теорій та концепцій;

– аналізувати, пояснювати, аргументувати, співставляти поняття та теорії вікової (дтитячої) психології в історичному контексті

володіти: 

– основами історико-порівняльного дослідження;

– методами біографічного, тематичного, категорійно-понятійного і логіко-структурного аналізу життєвого шляху вчених і їх наукової спадщини;

основними поняттями дитячої психології і психології розвитку в контексті їх історичного розвитку і сучасного стану