Дослідження операцій відноситься до загальноосвітніх дисциплін, які формують світогляд майбутніх спеціалістів. Дана навчальна дисципліна покликана допомогти оволодіти системою теоретичних знань і практичних навичок розв’язування задач моделювання та аналізу соціально-економічних процесів з використанням багатокритеріальних, сіткових моделей, моделей управління запасами, теорії масового обслуговування та ігрових методів та вчить виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність, формулювати, аргументувати професійні задачі, обґрунтовувати рішення, оцінювати наслідки прийнятих рішень, вміння виявляти та вирішувати проблеми.