Дисципліна викладається студентам 4 курсу (8 семестр) спеціальності "Біотехнологіії та біоінженерія"

Мета – оволодіння студентом сучасними знаннями про ензиматичний каталіз,  можливості конструювання біоорганічних каталізаторів з заданими властивостями на основі ензимів або поліензимних комплексів та їх застосування в біотехнологічих виробництвах.