формувати базові фундаментальні знання у сфері грошово-кредитних відносин і монетарного регулювання, зрозуміти та засвоїти закономірності функціонування грошової системи, грошового, валютного, інвестиційного, фондового ринків, банківської системи та небанківських фінансово-кредитних установ на макро-, мезо- і мікрорівні як теоретичної основи фахових рішень у сфері фінансово-господарської діяльності економічних агентів, а також розвитку фінансово-кредитної системи країни.