Навчальна дисципліна «Основи хімії» належить до переліку обов’язкових компонентів ОП з циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» на першому році навчання за скороченою формою.

Сучасні експериментальні дослідження передбачають комплексний підхід, який розпочинається зі планування експерименту й завершується статистичним опрацюванням отриманих результатів. Вони часто базуються на особливостях фізико-хімічної взаємодії.

Вивчення навчальної дисципліни «Основи хімії» забезпечує знання студентами основних закономірностей загальної хімії, актуалізацію знань з шкільного курсу хімії необхідних для роботи з реактивами, дослідними зразками та визначення фізико-хімічних характеристик довкілля та біооб’єктів, з метою їх раціонального використання .

 Мета навчальної дисципліни: забезпечити фундаментальну підготовку студентів із теоретичних основ загальної та неорганічної хімії, сформувати уявлення про найбільш загальні властивості хімічних елементів та їх сполук. Навчити основам роботи над конспектом, літературою та умінню застосовувати хімічне мислення при аналізі тих чи інших процесів.