У структурі загальної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі вагоме місце займає цикл обов’язкових дисциплін, однією з яких і є геоекологія.

Курс націлений на формування необхідного рівня знань і умінь щодо формування теоретико-методологічних засад дослідження географічної оболонки та її складових, просторово-часових закономірностей її територіальної диференціації, характеру взаємозв'язків між природними компонентами, проявів сучасних фізико-географічних процесів, регіональних особливостей впливу природних умов на господарську діяльність і проживання людей, а також антропогенного впливу на зміни природних умов і природних ресурсів протягом історичного часу, обґрунтування необхідності засвоєння студентами геоекологічних знань щодо норм поведінки у природі, концепції сталого розвитку туризму.