Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський).
Спеціальність: 017 "Фізична культура і спорт".
Освітня програма: "Фізична культура і спорт".
Курс - 4, семестр - 8.
Кількість годин - 90, кількість кредитів ECTS - 3.
Форма підсумкового контролю - екзамен.