• Загальний опис навчальної дисципліни

  Предмет: Інженерна геодезія

  Шифр та назва напряму: 193 «Геодезія та землеустрій»

  Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

  Вид дисципліни: нормативна

  Рік підготовки: 3

  Загальна кількість годин та кредитів EСTS: 90 год./3 кредитів EСTS із них у цьому семестрі:

  Семестр: 6

  Лекцій: 30 год.

  Лабораторних занять: 15 год.

  Самостійна робота: 45 год.

  Тижневих годин: 4

  Види контролю: