Основним завданням курсу «Гідрологія підземних вод» є формування у студентів знань про підземні води, їх походження, формування хімічного складу, умови їх використання і охорони від виснаження і забруднення, а також про динамічні процеси у верхніх горизонтах земної кори в зв’язку з діяльністю людини.

Програма побудована за вимогами кредитно - модульної системи організації навчального процесу. Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: з метою найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення дисципліни опанувати знання стосовно функціонування гідросфери, процесів її забруднення, а також технологій очистки і правових аспектів охорони водних ресурсів. Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з навчальних курсів освітньої програми «Науки про Землю»: ЗПО7 «Кліматологія»; ЗПО9 «Загальна гідрологія і методи гідрометеорологічних вимірювань».

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

Загальних:

˗       ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

˗       ЗК 08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

˗       ЗК 11. Прагнення до збереження природного навколишнього середовища.

 

Фахових:

˗     ФК 02. Здатність застосовувати базові знання фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні Землі та її геосфер.

˗     ФК 03. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах.

˗     ФК 04. Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні геосфер.

˗     ФК 10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати  нові об’єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси.

˗     ФК 11. Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні

гідросфери та атмосфери Землі.

˗     ФК 12. Здатність ідентифікувати гідрометеорологічні процеси та явища, об’єкти, їхні властивості.

˗     ФК 14. Здатність виявляти і досліджувати антропогенні зміни у гідрометеорологічних процесах, об’єктах у польових та лабораторних умовах, документувати дані, звітувати про результати.

Результати навчання відповідно до освітньої програми:

˗       ПР16. Застосовувати у вирішенні професійних завдань базові знання з гідрологічних та метеорологічних дисциплін.

˗       ПР17. Застосовувати у професійній діяльності загальні та спеціальні гідрологічні теоретичні моделі та практики.

˗       ПР18. Демонструвати знання та розуміння природного різноманіття об’єктів гідросфери, масштабності їх вияву, дискретності та континуальності гідрологічних процесів.

˗       ПР19. Застосовувати у вирішенні професійних завдань міжсекторального характеру знання основних тенденцій розвитку гідрометеорологічної науки і освіти.

-       ПР20. Виконувати обробку просторової гідрологічної інформації, гідрологічні розрахунки, прогнози з використанням ГІС-технологій