Завданням лабораторних занять є набуття студентами навичок та закріплення теоретичних знань з найбільш важливих положень гідрології, ознайомлення з гідрологічною інформацією, методами її отримання і опрацювання.

У результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати: закономірності та взаємозв’язки гідрологічних процесів із кліматом і динамікою атмосфери, із рельєфом і ґрунтово-рослинним покривом та ін.; класифікацію водних об’єктів, уміти показати взаємозв’язок окремих об’єктів гідросфери; основні фізичні закономірності під час пояснення різних гідрологічних процесів і явищ; основні фізичні й хімічні властивості води та їх роль у гідрологічних і природних процесах.

Студенти повинні вміти: пояснювати основні закономірності просторочасової мінливості гідрологічних характеристик; визначати основні
морфометричні характеристики річкових басейнів; оцінювати види живлення
річок на гідрографі стоку; здійснювати розрахунки складових річкового стоку.