Курс - 2
Семестр - 4
Загальний обсяг: год.90; кредитів - 3
практичні - 30; самостійна робота - 60
Вид підсумкового контролю - залік

Дисципліна покликана сформувати у студента систему знань і навичок ефективного ведення дослідницької роботи в галузі екології – теоретичні основи планування експериментів, формування вибіркових статистичних сукупностей, використання критеріїв вірогідності статистичного оцінювання і перевірки статистичних гіпотез, застосування програмних засобів для аналізу експериментальних даних.