Мета дисципліни - цілеспрямоване формування у студентів - майбутніх учителів музичного мистецтва наукового стилю мислення, вмінь і навичок науково-дослідницької роботи, сприяння формуванню дослідницької позиції у здійсненні професійної діяльності.