Метою вивчення дисципліни «Сучасні математичні методи у гідрологічних розрахунках і прогнозах» ознайомлює студентів з новими тенденціями досліджень в прикладної гідрології, які мають велике значення у вирішенні сучасних наукових та практичних завдань і  пов’язані з математичним моделями процесів формування стоку, з детермінованим та стохастичним моделюванням. Багатоплановість його завдань пов’язана зі зростаючим значенням при вирішенні задач наукового обґрунтування будівельного та екологічного проектування, правильного земле- і водокористування, охорони природного середовища, енергетичних, водогосподарських і комунікаційних проектів. Друга важлива область його застосування – це прогнози річкового стоку і небезпечних гідрологічних явищ, таких як повені, паводки, селеві потоки, катастрофічні зсуви та лавини у горах, забруднення територій і річкового стоку.

Завдання дисципліни є обговорення основних аспектів та концепцій гідрології, головної змістовної її частини – вчення про стік, головного процесу наземної частини гідрологічного циклу – формування стоку, опрацювання схем основних процесів формування стоку і динаміки води у річковому басейні (процеси і явища на поверхні басейну, процеси і явища в ґрунті й приповерхній товщі гірської породи, руслова трансформація й трансляція в замикаючий створ води, стік води в замикаючому створі), як підсумок взаємодії комплексу часткових процесів; дати уявлення про математичні моделі та моделювання в гідрології, про змістовні моделі та їх варіанти, про два класи математичних моделей – детерміновані та стохастичні; про загальні принципи побудови математичних моделей процесів формування стоку; їх верифікаціяю, калібрування і валідацію; ознайомлення з математичними моделями процесів формування весняного та дощового стоку та проведення модельних розрахунків; показати можливості застосування моделей для прогнозування гідрологічних процесів та явищ, дати уявлення про цілі стохастичного моделювання, детерміновано-стохастичного моделювання; висвітлити перспективи та сучасні проблеми моделювання річкового стоку.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-       головні аспекти та основні концепції гідрології;

-       часткові процеси як комплекс явищ формування стоку води;

-        динаміку води у річковому басейні;

-       схеми основних процесів стокоутворення на водозборі при формуванні  основних фаз водного режиму: водопілля, дощових і сніго-дощових паводків, межені;

-        закони збереження і водний баланс;

-        методи розрахунку основних складових водного балансу різних фаз водного режиму річок;

-       конфігурацію суцільного середовища, рівняння для опису його стану й динаміки;

-       роль межових умов у суцільному природному середовищі;

-       головну мету та завдання детермінованого моделювання;

-       принципи проектування математичних моделей формування стоку та створення складної моделюючої системи;

-       етапи процесу моделювання – верифікація, калібрування і валідація, узагальнення та систематизація параметрів моделі;

-        цілі стохастичного моделювання та детермінованостохастичного моделювання; перспективи розвитку та сучасні проблеми моделювання річкового стоку;

вміти:

-       аналізувати режим, гідрографи і характеристики стоку;

-       виділяти просторові особливості формування стоку рівнинних та гірських річок;

-       складати водні баланси для окремих фаз водного режиму;

-        визначати зміст моделей формування стоку;

-       орієнтуватися у основних цілях детермінованого, стохастичного та детерміновано-стохастичного моделювання;

-        визначати параметри моделі, константи, початкові умови та змінні стану;

-       проводити модельні розрахунки та аналізувати отримані проміжні та кінцеві результати.