Дисципліна "Серверна мова РНР" є обов’язковою дисципліною зі спеціальності 113 "Прикладна математика" для освітньої програми "Технології програмування та комп’ютерне моделювання", яка викладається в VI семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою   навчальної дисципліни є детальне вивчення технології створення активних Web-документів за допомогою PHP, а також спільне застосування PHP і MySQL для розробки високоефективних і інтерактивних Web-сайтів з динамічним вмістимим.