Дисципліна "Технології програмування мовою Python" є обов’язковою дисципліною зі спеціальності 113 «Прикладна математика» для освітньої програми "Технології програмування та комп’ютерне моделювання", яка викладається в VII семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Дисципліна "Технології програмування мовою Python" є логічним продовженням вивчення спеціальних дисциплін, здобуті знання знадобляться в подальшій практичній діяльності майбутнім фахівцям галузі IT. Курс спрямований на формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань щодо технологій, які можуть бути використані разом із мовою програмування Python.

Мета курсу - це забезпечити студентів необхідними теоретичними знаннями і практичними навиками використання мови програмування Python для створення програмних додатків та роботі із великими об’ємами даних