Дисципліна "Проєктування програмних систем" є вибірковою дисципліною зі спеціальності 113 "Прикладна математика" для освітньої програми "Технології програмування та комп’ютерне моделювання", яка викладається в VIII семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Дисципліна "Проєктування програмних систем" є логічним продовженням вивчення спеціальних дисциплін, здобуті знання знадобляться в подальшій практичній діяльності майбутнім фахівцям галузі IT. Курс спрямований на формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань щодо технологій та процесів розробки програмного забезпечення. 

Основною метою дисципліни є забезпечення студентів необхідними теоретичними знаннями і практичними навиками використання сучасних технологій та підходів у програмуванні для створення програмного забезпечення та роботі в команді розробників.