Курс спрямований на формування мовно-мовленнєвої і методичної компетенцій майбутнього вчителя початкових класів, зокрема, озброєння  студентів  знаннями  методики навчання української  мови, уміннями і навичками, необхідними для здійснення мовної освіти учнів початкової школи відповідно до державних і європейських стандартів, сприяння розвитку професійної самостійності студентів, зацікавленості до творчої педагогічної діяльності.  

У результаті вивчення курсу студент повинен володіти заннями шкільних програм і підручників з української мови, розумінням закономірностей формування знань, умінь і навичок школярів у галузі мови, забезпечити опанування студентами методики формування в учнів понять із фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису, прийомами ознайомлення школярів із найважливішими нормами української літературної вимови та правопису і здійсненні на цій основі мовленнєвого розвитку дітей, поліпшення їхньої мовної культури.