Курс - 5
Семестр - 10
Всього годин - 120    К-сть кредитів - 4   практичних - 15;  семінарських - 15;  Самостійна робота - 90

На сьогодні в Україні поняття якості земель законодавчо не встановлено. У Державних стандартах України закріплено такі поняття як «якість ґрунтів» та «якість земельної ділянки». Відповідно до ДСТУ ISO 11074-1-2004, якість ґрунтів розглядається як сукупність усіх існуючих позитивних і негативних властивостей, пов’язаних із використанням ґрунтів і їхніми функціями. Вивчаючи цей предмет, студент матиме змогу долучитись до створення наукового підґрунтя щодо оцінки якості ґрунтового покриву та вивчить перспективи застосування відомих критеріїв й алгоритмів для проведення агрономічної, санітарної та комплексної оцінки якості ґрунтів.

У результаті вивчення курсу студент знатиме:

  • теоретичні основи якісної оцінки ґрунтів;
  • алгоритми проведення агрономічної оцінки ґрунтів;
  • доцільність та параметри санітарної оцінки ґрунтів;
  • які параметри потрібно опрацювати для проведення комплексної оцінки якості ґрунтового покриву;
  • методологію оцінки якості ґрунтів в провідних країнах світу;
  • стандарти ДСТУ та ISO «Якість ґрунтів».

Студент вмітиме:

  • застосовувати набуті знання для проведення агрономічної, санітарної та комплексної оцінки якості ґрунтів;
  • проводити паспортизацію земель;
  • підбирати та критично осмислювати відібрані критерії для максимально ефективної оцінки якості ґрунтового покриву;
  • розробляти систему оціночних критеріїв для ґрунтового фонду окремого господарства чи будь яких адміністративних територій.

Програмні компетентності:

ЗК3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК4. Здатність працювати в міжнародному контексті.
СК4. Здатність оцінювати придатність земель для вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням вимог щодо забезпечення кількості та якості продукції.

Програмні результати навчання:

ПРН 18. Давати оцінку доцільності та можливості застосування нових технологій і технологічних заходів з урахуванням екологічної безпеки.

ПРН 20. Застосовувати математичні методи аналізу результатів досліджень.