Курс - 1
Семстр - 2
Загальний обсяг: год.135кредитів - 4,5 
лекції - 15; практичні - 45; самостійна робота, год. - 75

Мета і завдання дисципліни “Агроінформатика” полягає у висвітленні ролі сучасних інформаційних систем в галузі управління інформацією в галузі агрономії. Ще однією глобальною метою курсу є формування у студентів уявлення про застосування математичних методів (передусім, математичної статистики) з використанням комп’ютерних технологій у агровиробництві.

В завдання дисципліни входить формування у студентів бази знань щодо сучасних технологій комп’ютерної обробки інформації, якою повсякденно оперують агрономи, ознайомлення студентів з процедурою пошуку, вводу, обробки (в т.ч. статистичної) та виводу інформації в максимально зручному варіанті, формування навичок роботи з комп’ютером.
При вивченні статистичних методів обробки агроінформації, основна увага буде звернена не на математичну теорію чи алгоритми, а на проблеми кількісної репрезентації даних, агрономічної інтерпретації та статистичної перевірки гіпотез. Передбачається, що студенти, що вивчатимуть курс, володіють основами роботи на комп'ютері, знайомі з елементарною математикою та основами вищої математики, орієнтуються на елементарному рівні в основних проблемах агрономії. Ще однією метою курсу є ознайомлення студентів з комп'ютерним софтом, що використовують агрономи на виробництві.

Після вивчення курсу, студент повинен знати існуючі різновиди прикладного софта та інформаційних систем, їх класифікацію та можливості, ранжування інформаційного забезпечення, загальні принципи побудови комп'ютерних мереж та організацію автоматизованих інформаційних систем (АІС) та спеціалізованих баз даних в агрономії на основі сучасних заходів обчислювальної техніки, а також способи статистичної обробки інформації та її візуалізації.

На основі вивчення дисципліни студент повинен вміти користуватися існуючими комп’ютерними прикладними додатками та пакетами для вводу-виводу інформації, ІС та базами даними, статистичними пакетами та засобами візуалізації інформації, що застосовуються на практиці в агрономії.