Курс передбачає отримання знань теоретичних основ організації та проведення науково-дослідницької роботи в галузі агрономії та основних принципів оформлення, представлення та захисту результатів наукових досліджень.

Мета навчальної дисципліни

Набуття здобувачами знань теоретичних основ організації та проведення науково-дослідницької роботи і формування навичок роботи при польових дослідженнях, ознайомленні студентів з основами та технологією проведення науково-дослідної роботи різного рангу.

Пререквізити.

Рослинництво, Грунтознавство, Садівництво та плодівництво, Овочівництво, Землеробство, Агрохімія, Система добрив, Захист рослин, Основи наукових досліджень в агрономії

Результати навчання

знати:

- критерії вибору та формування теми досліджень;

- основні принципи організації і проведення наукових досліджень;

- методи математичного оброблення результатів дослідження;

- методологію досліджень в ґрунтознавстві;

- методику лабораторних, польових, вегетаційних та лізиметричних досліджень;

- техніку роботи з експериментальними об’єктами;

- методику діагностики рослин та ґрунту,  паспортизації земель;

- основні принципи аналізу, узагальнення та інтерпретації результатів наукових досліджень;

- вимоги до написання, оформлення та захисту дипломної, магістерської робіт;

- вимоги до підготовки публікацій, доповідей.

 

вміти:

- вибрати та сформулювати тему досліджень;

- розробити робочу гіпотезу;

- обґрунтувати та скласти схему досліду;

- проводити спостереження та лабораторні аналізи;

- здійснити математичне оброблення результатів досліджень;

- вести документацію досліду;

- аналізувати, узагальнювати та інтерпретувати результати наукових досліджень;

- підготувати, правильно оформити за результатами наукових досліджень статтю,      доповідь, тези.