Для студентів напрямів "Біологія"; "Біотехнологія"

Курс читається:

для студентів напрямів "Біологія" у 8-му семестрі;

Загальний обсяг годин/кредитів ECTS - 108 год./3 кредити, із них:

лекції - 20 год;

семінарські заняття - 8 год;

практичні заняття - 8 год;

індивідуальна робота - 12 год;

самостійна робота - 60 год.

Форма підсумкового контролю - екзамен