Сучасні інтеграційні процеси та кризові умови зовнішнього середовища, в якому функціонують суб’єкти господарювання усіх форм власності зумовлюють появу підприємницьких ризиків та потребу вироблення ефективної системи управління. Важливу роль в удосконаленні ієрархічної системи управління відводять внутрішньогосподарському контролю (ВГК), як первинному виду контролю, який організовується і проводиться в середині підприємства. Головне призначення ВГК полягає в забезпеченні своєчасною релевантною інформацією керівництва підприємства про виявлення та оцінку ризиків підприємства, а також попередження відхилень, помилок і шахрайства, усунення їх причин. Тому, належно організований внутрішньогосподарський контроль, який водночас потребує ґрунтовних знань у сфері бухгалтерського обліку, як основного інформаційного джерела підтримки управлінських рішень, дасть змогу налагодити взаємозв’язок функцій управління різних рівнів підприємства.
Призначення навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль та управління ризиками» полягає у вивченні основних засад функціонування системи внутрішньогосподарського контролю та ефективного управління ризиками підприємства. Дисципліна належить до циклу професійної підготовки обов’язкових компонент освітньої програми «Облік і оподаткування» першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування».