Курс «Кадрове діловодство» передбачено навчальним планом для вивчання студентами спеціальності 051 Економіка (ОП «Управління персоналом і економіка праці»). Цей модуль вивчається у 6-му семестрі. Структуру та зміст модулю орієнтовано на формування у студентів уміння і навичок самостійно готувати різноманітні документи, як по ручній, так і комп'ютерній технології, а також веденню кадрового діловодства.

Робоча програма модулю «Кадрове діловодство» призначена для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».