Метою викладання класичної навчальної дисципліни «Нарисна геометрія» є розвиток просторової уяви, прояв здібностей до аналізу і синтезу просторових форм, вироблення навичок для виконання і читання технічних креслень із застосуванням установлених стандартів України (ГОСТ)
Завданнями вивчення дисципліни «Нарисна геометрія» є - вивчення методів побудови зображень простих предметів в прямокутних проекціях і аксонометрії, засвоєння
теоретичних основ побудови зображень, опанування студентами методами побудови
зображень просторових форм на площині, зображення основних форм та інтер’єрів в перспективі, набуття навичок складання раціональної послідовності розв’язання задач геометричного моделювання, рішення задач на взаємну належність і взаємний перетин геометричних фігур, опанувати практичні навички в побудові, оформленні та читанні креслень і схем, пов’язаних з елементами будівельного креслення, а також прийомами створення креслень  вручну.