Завдання курсу «Методика навчання ІМ у початковій школі»:

-       познайомити студентів із особливостями процесу навчання ІМ як засобу спілкування, освіти, виховання і розвитку учнів молодшого шкільного віку;

-       познайомити студентів з сучасними методичними напрямками, авторськими концепціями, методами, формами та засобами навчання ІМ молодших школярів;

-       удосконалювати у студентів основи вмінь творчо застосовувати свої професійні знання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів початкових класів;

-       підготувати студентів для реалізації їхніх професійних функцій учителя ІМ у початковій школі.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

Ø    основні поняття і категорії методики навчання ІМ;

Ø   навчально-методичні комплекси з ІМ для початкової школи; сучасні підходи до формування в учнів молодшого шкільного віку іншомовної комунікативної компетентності

Ø    інноваційні методичні технології навчання ІМ у початковій школі;

Ø   форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетентностей;

Ø   основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з ІМ у початковій школі;

Ø   основи планування навчально-виховного процесу з ІМ у початковій школі.

 

вміти:

Ø   визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання ІМ у початковій школі;

Ø   аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з ІМ для початкової школи;

Ø   аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів;

Ø   формувати в учнів молодшого шкільного віку іншомовну комунікативну компетентність;

Ø   використовувати у процесі формування у молодших школярів іншомовної комунікативної компетентності інноваційні методичні технології;

Ø   контролювати і оцінювати рівень сформованості у молодших школярів всіх складників іншомовної комунікативної компетентності;

Ø   планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з ІМ у початковій школі.