належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «магістр», що входить до  циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти на шостому році навчання.

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми геодезії із застосуванням сучасних технологій, теоретичних положень та методів визначення фізичної поверхні Землі, форми, розмірів та гравітаційного поля Землі, проведення вимірів на земній поверхні для відображення її на планах та картах, виконанні високоточних геодезичних робіт при забезпеченні зведення будівель та споруд для розв’язання різних практичних завдань.

язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

Виконання лабораторної роботи та завантаження її до платформи Виконання лабораторної роботи та завантаження її до платформи Виконання лабораторної роботи та завантаження її до платформи Виконання лабораторної роботи та завантаження її до платформи відліку.

переналаштування діапазону гравіметра.

гвинта).

Виконання лабораторної роботи та завантаження її до платформи Виконання лабораторної роботи та завантаження її до платформи – 100

-

-8

-7

-6

-

4

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни