Курс - 6
Семестр - 10
Всього годин - 210    К-сть кредитів - 7   практичних - 24;  семінарських) - 24;  Індивідуальна робота -  6;  Самостійна робота - 156;

Мета навчальної дисципліни – вивчення розвитку теоретичних основ систематики ґрунтів, ознайомлення з історичними вітчизняними та світовими класифікаціями ґрунтів; основними поняттями і підходами до вирішення проблеми класифікації у різних школах ґрунтознавства, у різних країнах і міжнародних організаціях. Головний акцент у вивченні курсу кладеться на вивчення положень сучасної міжнародної класифікації ґрунтів WRB, її структури, принципів, методів діагностики як світової корелятивної бази.

Курс є одним із завершальних із ґрунтознавчого циклу, узагальнює раніше отримані професійні знання, дозволяє повніше використовувати історичний і світовий досвід у дослідженні ґрунтів, сприяє продуктивному спілкуванню майбутнього фахівця з колегами і конструктивній передачі інформації фахівцям інших дисциплін. Предмет читається на 6 курсі після попереднього освоєння студентами значних за обсягом курсів ґрунтознавства, географії ґрунтів, управління ґрунтовими режимами, математики і математичної статистики, що є основою для розуміння проблем і задач класифікації ґрунтів.

Завдання полягає в тому, щоб студенти ознайомились і засвоїли основні типи класифікацій, історичні і сучасні класифікації, номенклатури ґрунтів, принципи їх діагностики; вивчили принципи побудови і головних таксонів сучасної міжнародної класифікації ґрунтів − WRB; оволоділи навичками визначення ґрунтів за міжнародною класифікацією.

Як результат вивчення дисципліни студент повинен знати:
- історію розвитку систематики ґрунтів,
- сучасні досягнення, проблеми і перспективи розвитку класифікації ґрунтів;
- принципи діагностики, схему побудови і головні таксони міжнародної класифікації.
Студент повинен вміти: визначити приналежність конкретного ґрунтового профілю до певних класифікаційних груп міжнародною системою класифікації ґрунтів.