Мета викладання дисципліни

Актуальність. Серед політичних наук важливе місце займає історія зарубіжних політичних вчень. Завданням цієї науки є не тільки вивчення історії становлення і розвитку політичних ідеї, закону, держави, головних політичних інститутів у процесі формування людської цивілізації, але й формування світогляду політолога. Курс повинен не тільки показати формування розуміння засадничих цінностей політичних ідей  на різних історичних етапах розвитку людського суспільства, ознайомити з історичними коріннями визначальних у сучасному державно-правовому житті інститутів та ідей, як громадянське суспільство, права і свободи людини та громадянина, суверенітет тощо, але й виконувати, до певної міри, ідеологічну функцію. Тобто цей курс має дещо відмінне від інших курсів завдання. Якщо інші курси повинні дати суму певних знань, і власне ці знання є кінцевою метою цих курсів, то вивчення певних тем з історії зарубіжних політичних вчень не є самоціллю. блага. В той же час, було б неправильно відкидати наявність суттєвого впливу саме історичних умов та обставин. Важко уявити в XIX столітті мислителя, який би підтримував ідею рабства, як природного інституту, як це можна зустріти в Арістотеля.

Мета викладання дисципліни.                                                                                                   Метою курсу “Історія зарубіжних політичних вчень” опанування студентами основних знання з історії зарубіжної політичної думки, ознайомлення їх з надбаннями політичної філософії, навчити їх вмінню самостійно аналізувати теоретичні тексти та оволодівати концептуальним апаратом політичних наук.

Основні завдання курсу:

•      ознайомити студентів з науковим апаратом, об'єктом та предметом історії
політичних вчень зарубіжних країн;

•      вивчити класичні праці провідних мислителів античної, середньовічної
доби, періоду нової та сучасної історії;

•      проаналізувати  розвиток  філософських  шкіл,   ідеологічних  течій   в  їх
провідних тенденціях та національно-регіональних особливостях;

•      навчити   студентів   користуватися   методами   текстологічного   аналізу,
застосовувати     в     майбутній    професійній    діяльності     світоглядний,
методологічний та евристичний компоненти політичної філософії, кращі
здобутки світової політичної думки;

•      розкрити основні взаємозв'язки між рівнем розвитку та змістом політичної
філософії  та   ідеології  в   окремих   країнах  з   історико-політичними  та
цивілізаційними умовами діяльності політичних мислителів;

•      актуалізувати значення традицій та надбань політичної думки в контексті
сучасних   глобальних   процесів   та   викликів   національно-державному
будівництву України.                                                                            

 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Структура дисципліни “Історія зарубіжних політичних вчень” передбачає наступні види організації навчального процесу:

- лекційні заняття як основна форма занять;

- практичні заняття;

- консультація;

- самостійна робота студентів.

У ході вивчення дисципліни “Історія зарубіжних політичних вчень” студент зобов’язаний прослухати курс лекцій, відвідувати практичні заняття, займатися індивідуально. Особливе місце в оволодінні даним курсом приділяється самостійній роботі.

            У результаті засвоєння курсу “Історія зарубіжних політичних вчень” студенти повинні

Студенти кафедри міжнародної інформації повинні знати:

на понятійному рівні – основні закономірності розвитку політичних ідей, історію найвизначніших політичних концепцій;

на фундаментальному рівні – зміст основних проблем історії зарубіжних політичних вчень та можливі шляхи їх розв’язання; напрями та тенденції розвитку політичної думки в різні епохи і періоди історії окремих народів і людства загалом з метою глобального усвідомлення мети і сенсу існування тієї чи іншої цивілізації;

на практично-творчому рівні – джерела формування конкретних галузей політичної науки, наступність і еволюцію політичних норм, їхні можливості, межі та оптимальну сферу застосування у регулюванні політичних відносин.

Студенти кафедри політології та державного управління повинні вміти:

на репродуктивному рівні – реалізувати вимоги державної політики щодо формування у політологів високої професійної культури, об’єктивно оцінювати політичні доктрини;

на евристичному рівні (алгоритмічному) – формувати власну точку зору, переконання в оцінці важливих політичних вчень та їх суті, змісту, перспектив;

на творчому рівні – максимально використовувати свої позитивні внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, розв’язуючи практичні політичні завдання, розвивати теоретичне мислення та збагачувати політичну свідомість.

Курс завершується іспитом по завершенні 2-го семестру. Як  проміжна перевірка знань передбачаються модульні контрольні та залік по закінченні 1-го семестру. Обов’язковою умовою допуску студента до іспиту є успішна здача проміжних атестацій і позитивні оцінки на семінарських заняттях. Важливим фактором є вміння оперувати у своїй відповіді посиланнями на відповідні положення у навчальній і науковій літературі.