Загальна кількість годин – 240, 

з них: лекцій - 60 год.,

практичних (семінарських) занять - 60 год.,
самостійної роботи - 120 годин.
Форма контролю - залік (ІІ семестр),  залік  (ІІІ семестр).