Рівень вищої освіти: другий (магістерський).
Спеціальність: 017 "Фізична культура і спорт".
Освітня програма: "Фізична культура і спорт".
Курс — 6, семестр — 11.
Кількість годин — 90, кількість кредитів ECTS — 3.
Форма підсумкового контролю — залік.