Предмет читається для студентів спеціальності 201 «Агрономія»

Курс - 
Семестр - 3-4
Загальний обсяг: год.-180кредитів - 
Всього аудит. год. - 110 в т.ч. лекції - 60; лабораторні - 50;індивідуальні - 9; самостійна робота, год. - 61

Мета дисципліни – сформувати в студентів базові знання про генезис, будову, склад, властивості і географічне поширення ґрунтів, закономірності їх походження, розвиток, роль в природі, шляхи і методи їх охорони; родючість та раціональне використання в господарській діяльності людини.

Завдання полягає в тому, що студент повинен знати, виявляти, визначати і установлювати в основних типах ґрунтів і материнських порід: морфологічну будову; мінералогічний, гранулометричний і хімічний склад; фізичні, хімічні, фізико-хімічні і біологічні властивості; фактори і умови, режими і баланс ґрунтоутворення.

Як результат вивчення дисципліни студент повинен знати основні положення про:

-  сучасні досягнення, проблеми і перспективи розвитку ґрунтознавства;
-  морфологічну будову ґрунтів на основі морфологічних елементів різного рівня;
-  гранулометричний, мінералогічний і хімічний склад ґрунтів;
-  органічну речовину ґрунтів;
-  поглинальну здатність, кислотність і лужність ґрунтів;
-  теплові, водні, повітряні, фізико-механічні властивості ґрунтів;
-  родючість ґрунтів;

Студент повинен вміти:

- проводити прогностичні вирішення проблеми підвищення родючості і окультурювання ґрунтів;
- діагностувати ґрунти на основі морфологічних елементів різного рівня і за зовнішніми ознаками;
- робити визначення гранулометричного, мінералогічного і хімічного складу ґрунтів;
- визначати гумус, поглинальну здатність, кислотність. лужність ґрунтів і  розрахувати норми внесення вапна та гіпсу при їх хімічній меліорації;
- характеризувати ґрунти за тепловими, водними, повітряними і фізико-механічними властивостями;
- на основі результатів аналізу ґрунтів, лабораторного і польового вивчення  їх властивостей управляти, зберігати та відтворювати родючість ґрунтів;
- системно контролювати основні показники якості ґрунтів;