Курс - 3
Семестр - 5

Всього год - 165, кредитів - 3,5, лекцій - 28, практичних - 28, самостійних 109

Мета і завдання дисципліни. Основною метою курсу є формування концепції максимально раціонального використання ґрунтових ресурсів, яка засновується на доскональному знанні основних процесів, які обумовлюють родючість ґрунту та чіткому усвідомленні всіх складних взаємозв'язків у системі "грунт - рослина - навколишнє середовище".

Основним завданням вивчення навчальної дисципліни "Управління ґрунтовими режимами" є здобуття відповідного обсягу теоретичних, методологічних знань та практичних навичок з оцінювання та прогнозування стану ґрунтового покриву, раціонального використання ґрунтів, збереження та відтворення їх родючості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Управління ґрунтовими режимами" студент повинен:

знати: основні ґрунтові режими, механізми їх утворення, вплив кожного ґрунтового режиму на процес отримання врожаю, особливості протікання ґрунтових процесів і формування ґрунтових режимів, шляхи регулювання ґрунтових режимів;

вміти: здійснювати комплексний аналіз стану ґрунтів, оцінювати необхідність регулювання певних режимів залежно від ситуації, розробляти заходи щодо покращання ґрунтових режимів.