Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський).

Спеціальність: 017 "Фізична культура і спорт".

Освітні програми: "Фізична культура і спорт", "Фітнес та рекреація"

Курс - 2, семестр - 3.

Кількість годин - 120, кількість кредитів ECTS - 4.

Форма підсумкового контролю - екзамен.