курсу:
 • закономірності статики і динаміки рідини;
  • застосовувати закони і методи гідравліки для аналізу і розрахунку явищ та процесів;
  • пояснювати фізичну сутність і зміст основних процесів руху води у річках;
  • проводити розрахунки гідравлічних характеристик річок і каналів.

  – ПРН 07
  Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в науках про Землю відповідно до спеціалізації. – ПРН 16 – ПРН 20

  Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

  Загальних:
  ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  ЗК 04. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
  ЗК 08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
  Фахових:
  ФК 01. Знання та розуміння теоретичних основ наук про Землю як комплексну природну систему.
  ФК 02. Здатність застосовувати базові знання фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні Землі та її геосфер.
  ФК 04. Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні геосфер.
  ФК 11. Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні гідросфери та атмосфери Землі.