Спеціальність 227 Фізична терапія та ерготерапія

Навчальна дисципліна є складовою циклу професійної підготовки

Обовязкова навчальна дисципліна

Курс – 1; семестр – 1;

Кредитів – 3;

Годин всього – 90; на тиждень – 2 год.; (л/пр.);

Лекційні заняття  -  16 год

Семінарські заняття - 14 год

Самостійна робота - 60 год

Форма підсумкового контролю - залік;