Студенти оволодiли необхiдними математичними знаннями та методами, якi використовуються при вивченнi дисциплiни, i вмiли застосовувати набутi знання при розв’язаннi прикладних задач, що зводяться до диференцiальних рiвнянь.