Мета курсу - ознайомити студентів з основними аспектами історичного розвитку церковного мистецтва та архітектури в Україні від найдавніших часів до початку ХХІ ст., специфікою формування релігійної культури українців та основними досягненнями українського сакрального мистецтва в контексті його регіональних виявів (за відповідними мистецтвознавчими напрямами), що сприятиме розвитку професійної ерудиції, спроможності класифікувати види церковного мистецтва різних історичних періодів, здатності до інтерпретації, консультації та первинної експертної оцінки творів вітчизняного сакрального мистецтва, застосування відповідних знань у своїй професійній діяльності.

Програма дисципліни побудована за історико-хронологічним принципом й охоплює найсуттєвіші досягнення церковного мистецтва та архітектури України в контексті європейської культурної традиції. Дисципліна орієнтує на пошук взаємозв’язків провідних тем вітчизняного церковного мистецтва на різних етапах його розвитку з мистецькою релігійною спадщиною інших народів світу, що сприяє вияву елементів його самобутності та оригінальності.