з циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр». Сучасні експериментальні дослідження в біології передбачають проведення комплексного математично-статистичного аналізу, який розпочинається з планування експерименту й завершується статистичним опрацюванням отриманих результатів. Вивчення навчальної дисципліни «Біометрія з основами інформаційних технологій» забезпечує формування у студентів знання основних визначень, теорем і формул з теорії імовірностей та математичної статистики, основних критеріїв вірогідності оцінок, а також особливостей кореляційного й регресійного аналізів, оволодіння студентами основними методами варіаційної статистики, вміння оцінювати достовірність різниці між основними статистичними показниками. Знайомство та опанування навичками роботи в середовищі таких програмних продуктів, як Microsoft Excel та STATISTICA, задля їх використання для статистичного аналізу отриманих даних біологічних експериментів та польових натурних досліджень, а також вміння використовувати хмарні сервіси для зберігання результатів біологічних досліджень та спільного їх опрацювання в групах.