Навчальна дисципліна «Розрахункові задачі в шкільному курсі хімії» належить до переліку вибіркових компонентів ОП з циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «магістр» спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія).

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, що становить 5 кредитів. З них 45 годин – практичні заняття і 105 годин – самостійна робота.