Кількість кредитів – 3;
Загальна кількість годин – 108;
Семестр в якому читається дисципліна – 7;

Кількість годин: лекцій – 34 ; практичних (семінарських) -  34; самостійна робота студентів – 40;

Вид підсумкового контролю – іспит.

Мета і завдання предмету полягає в тому, щоб дати студенту глибокі знання про живлення с/г культур, ефективне використання органічних і мінеральних добрив у виробництві, строки їх внесення у ґрунт. Дати знання з розрахунку норм добрив на плановий урожай з урахуванням вмісту поживних речовин ґрунту та біологічних властивостей рослин.

Студент повинен знати:

-    наукові основи живлення рослин;

-         використання поживних речовин с/г культурами з добрив і ґрунту;

-         агротехнічні вимоги по внесенню добрив;

-         методи визначення норм добрив;

-         визначення балансу гумусу і поживних речовин у ґрунті

Студент повинен вміти:

-         визначати оптимальні норми добрив в залежності від вмісту елементів живлення у ґрунті  і біологічних властивостей рослин;

-         визначати потребу у проведенні хімічної меліорації, розрахувати норму меліорантів;

-         визначити стан родючості ґрунтів;

-         скласти систему добрив для сівозміни і господарства в цілому.