Курс "Органолептичний аналіз харчових продуктів" читається для студентів першого (бакалаврського) рівня ВО спеціальності 181 Харчові технології у 4 семестрі (ІІ курс, ІІ семестр). На цю дисципліну відведено 4 кредити (120 год), вид підсумкового контролю -залік.